ما به افراد و شرکت ها برای ساختن نمودارهای معنادار یاری می رسانیم و از این نمودارها یک روایت متقاعد کننده و مشوق عمل می سازیم.

توضیحات بیشتر
تماس با ما

«قدرت مایه فساد است، پاورپوینت خودِ فساد است.»
                                                                                                  ادوارد تافت

کول ناسباومر نافلیک، در کتاب داستان پردازی با داده ها نتایج تجربیات و یافته های خود در پروژه اکسیژن گوگل را به رشته تحریر آورده است.
او سپس با ایجاد وبگاه و انجمن SWD(Storytelling with data) تلاش کرد این مفهوم را بیشتر ترویج کند. در این پایگاه اطلاعات ارزشمندی علاوه بر کتابش ارائه شده است که شامل مرجع نمودارها، بازآرایی ها، تمرین ها، چالش ها و پادکست و ویدئو می شود. هدف وبگاه حاضر دسترسی آسان تر فارسی زبانان به این منابع ارزشمند برای مصورسازی و داستان پردازی با داده هاست.

نمودارهای بد همه جا هستند

نمونه هایی از نمودارهای نامناسب را دیده و نحوه بهبود آنها را فرابگیرید.

ابزار بصری مناسب را انتخاب کنید

درک کنید که قضیه چیست

خودتان را از شر درهم ریختگی خلاص کنید

توجهات را متمرکز کنید

یک روایت بسازید

مرجع نمودارها

در داستان پردازی با داده ها، با انبوهی از نمودارهای متنوع سروکار داریم. در طی کارهایمان، هم راهبردهای استفاده موثر را شناسایی کرده ایم و هم دامهایی که در این مسیر بر سر راه هست را شناخته ایم. در این راهنما ما هر آنچه خوب و بد نمودارهای متداول برای انتقال داده فهمیده ایم را با شما به اشتراک می گذاریم. ​​​​​​​

نمودار خطی

نمودار میله ای

نمودار مساحت 

نمودار دایره ای

نمودار نقطه ای

نمودار شیب

نمودار آبشاری

جدول

دات پلات

نمودار حبابی

نمودار تارعنکبوتی

جعبه نما

نمودار صفحه شطرنجی

نمودار میله ای انباشته

نقشه مربعی

نمودار گلوله ای

مجموعه داده ها

دانلود داده های در دسترس عموم در ایالات متحده

قدرت مایه فساد است، پاورپوینت خود فساد است
ادوارد تافت