هر ابزار بصری سازی می تواند برای شما نمودار بسازد، ولی دیتا و مخاطب شما را نمی شناسد. در این بخش نمودارها را می کوبیم و بر اساس اصول داستان پردازی با داده  از نو میسازیم. با ما همراه شوید تا نمونه ها و نکات کاربردی برای جان بخشیدن به داده را ببینید.

​بازآرایی نمودارها