تمرین 2: مقایسه سه وضعیت چند آیتم با نمودار میله ای

تمرین 2: مقایسه سه وضعیت چند آیتم با نمودار میله ای
  این نمودار کارکرد هر دستگاه در یک پروژه عمرانی را بر اساس دستگاه روز نشان میدهد. همچنین زمانی که هر دستگاه در هر وضعیت از میان وضعیت های سه گانه فعال، تحت سرویس و آماده به کار، قرار داشته است مشخص می کند. هدف از این نمودار چیست؟ این داده ها چه چیزی را میخواهند برای ما روایت کنند؟ آیا این نمودار با روایت مورد نظر ما همخوانی دارد؟ …
ادامه مطلب

تمرین 1: رنگ و کلمات

تمرین 1: رنگ و کلمات
  دستورالعمل وقتی در مورد نکات اصلی من برای برقراری ارتباط مؤثر با داده ها از من سؤال می شود، اغلب دو عنصر ساده و بالقوه بسیار قدرتمند را برجسته می کنم و آن را در یک جمله خلاصه می کنم: در استفاده از رنگ و کلمات با فکر عمل کنید. اینها معمولاً جزئی از میوه های دم دست تر هستند (برای تعمیم تشبیه، آنها برای بهبود دادن رسیده هستند!) و می …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها