نمودار سانکی sankey- نمایش داده های سلسله مراتبی

نمایش داده ها ی سلسله مراتبی به صورت چارت سازمانی

در مواقعی که داده ها ساختار سلسله مراتبی دارند، یعنی هر داده به اجزای تشکیل دهنده خود تجزیه می شود، استفاده از نمودار سانکی (Sankey)، که نوعی نمودار جریان است، تصمیم مناسبی ست.

 

نمودار سانکی sankey برای داده سلسله مراتبی