تمرین 2: مقایسه سه وضعیت چند آیتم با نمودار میله ای

کارکرد هر دستگاه در یک پروژه عمرانی را بر اساس دستگاه روز

 

این نمودار کارکرد هر دستگاه در یک پروژه عمرانی را بر اساس دستگاه روز نشان میدهد. همچنین زمانی که هر دستگاه در هر وضعیت از میان وضعیت های سه گانه فعال، تحت سرویس و آماده به کار، قرار داشته است مشخص می کند.

  • هدف از این نمودار چیست؟ این داده ها چه چیزی را میخواهند برای ما روایت کنند؟
  • آیا این نمودار با روایت مورد نظر ما همخوانی دارد؟
  • چطور میتوان توجه مخاطب را به آنچه مدنظر ماست جلب کرد؟

*راهنمایی: مهمترین نکته ای که میخواهیم به مخاطب منتقل کنیم اینست که چه دستگاه هایی بیشترین زمان تحت سرویس بوده اند.