تمرین 1: رنگ و کلمات

 

دستورالعمل
وقتی در مورد نکات اصلی من برای برقراری ارتباط مؤثر با داده ها از من سؤال می شود، اغلب دو عنصر ساده و بالقوه بسیار قدرتمند را برجسته می کنم و آن را در یک جمله خلاصه می کنم: در استفاده از رنگ و کلمات با فکر عمل کنید.

اینها معمولاً جزئی از میوه های دم دست تر هستند (برای تعمیم تشبیه، آنها برای بهبود دادن رسیده هستند!) و می توانند به ویژه در سناریویی با زمان محدود مفید باشند، زیرا ترکیب آنها نسبتاً سریع است.
 اول، رنگ را به مقدار کم به کار ببرید تا توجه مخاطبانتان را به جایی که می خواهید نگاه کنند، هدایت کنید. 
دوم، از کلمات استفاده کنید تا به مخاطبان خود بگویید که چرا می خواهید آنها در آنجا تمرکز کنند. این می تواند در روایت گفتاری شما باشد، یا مستقیماً روی نمودار یا اسلاید نوشته شده باشد یا ترکیبی از آن باشد. این دو چیز ساده می تواند کمک زیادی برای غلبه بر مسائل دیگر کند. شاید این نوع نمودار کامل نباشد یا درهم و برهمی وجود داشته باشد. اما اگر بتوانید به مخاطبان خود نشان دهید که باید به کجا و چرا نگاه کنند، این همچنان می تواند یک سناریوی ارتباطی موفق باشد.

بیایید چند تمرین سریع برای نشان دادن قدرت این جفت انجام دهیم.

نمودار زیر را در نظر بگیرید که نرخ تبدیل را در طول زمان بر اساس کانال اکتساب نشان می دهد.

 

تعدادی نکته مهم وجود دارد که می‌توانیم در این داده‌ها برجسته کنیم: برای مثال، ممکن است روی یک سری از داده‌ها یا یک نقطه داده خاص تمرکز کنیم. 
یک نتیجه گیری را برای ارائه دادن مشخص کنید، سپس از رنگ و کلمات استفاده کنید تا منظور خود را روشن کنید. داده ها را می توانید از اینجا دانلود کنید و رنگ و کلمات را در ابزار انتخابی خود اضافه کنید.